FK Kozlovice - Hranice
01 / 01

Poslední zápas

FK Kozlovice - Hranice

1:1 (0:0)

Detail
Olomoucký kraj


Protest klubu - 21.9.2015

sobota, 26 září 2015 15:33
Muži FK Kozlovice ročník 2014/15 Muži FK Kozlovice ročník 2014/15 Autor: DENÍK

Pod vlivem posledních dní, kdy jsem opakovaně vystavován situaci, kdy musím podávat protesty proti výkonům rozhodčích a neoprávněným vyloučením, rozhodl jsem se zveřejnit protest, který byl sepsán k poslednímu utkání s Havlíčkovým Brodem. K celé situaci poznamenám, že v posledních 3 utkáních venku Kozlovice dostaly 5 červených karet, při tom 2. žlutá karta pro Schlehra byla udělena neoprávněně (utkání v Bystřici), 1. žlutá karta pro Střelce byla udělena neoprávněne (utkání v Přerovem), vyloučení Tomčíka předcházeli dva přestupky Přerova, vyloučení Střelce bylo neoprávněné a vyloučení Janoštíka následovalo po vymyšleném vyloučení Střelce (obojí v Havlíčkově Brodě). Orgány FAČR ve dvou případech červenou kartu zrušily, Janoštíka potrestali 5 zápasy, rozhodčí Priesol a Nejedlý a delegát Poklop trestáni nebyli. Komise rozhodčích se doposud k protestům nevyjádřila.

Poznámka a omluva: na vypracování protestu má klub 24 hodin, což v reálné podobě představuje pondělí večer - nesrovnalosti, překlepy a gramatické chyby jsou výsledkem tohoto časového presu.

Fotbalový klub Kozlovice, ID 7140301 (dále jen stěžovatel) podává protest proti výkonu hlavního rozhodčího Tomáše Nejedlého, ID 88080033 (dále jen rozhodčí) a proti neoprávněnému vyloučení hráče Davida Střelce, ID 87030160 (dále jen hráč h13). Protest je podán dle §30 odst. 2 písm a) a písm d) Procesního řádu a v souladu s rozpisem soutěží.

Protest je směřován k Disciplinární komisi a ke Komisi rozhodčích a delegátů. Stěžovatel byl o postupu v případě svého nesouhlasu s vyloučením hráče v utkání a výkonem rozhodčích poučen pracovníky FAČR dne 3.9.2015. Tento postup využil a protest ze dne byl 4.9.2015 DK projednán. Stěžovat proto nadále postupuje v souladu s nastíněným doporučením těchto osob a podle zažité zkušenosti.


I.

1) V zápise o utkání je uvedeno: Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Prudké vražení rukama do soupeře mimo souboj o míč v nepřerušené hře. S tímto popisem přestupku byl vedoucí v šatně rozhodčích seznámen. Vedoucí zápis o utkání "potvrdil".

2) Ve zprávě rozhodčího je uvedeno: hráč č. 13 Střelec David - Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Prudké vražení rukama do soupeře mimo souboj o míč v nepřerušené hře. Celé situaci předcházel souboj před lavičkou hostujícího družstva. Domácí hráč se dopustil přestupku proti pravidlu 12A bez nutnosti udělění OT. Jednalo se o útočný faul. Míče se následně zmocnil hostující hráč, proto hostujícímu družstvu byla poskytnuta výhoda ve hře. Hráč domácích, který se dopustil útočného faulu poté bežel kolem hráče hostů č. 13, který rukou vrazil do právě probíhajícího hráče domácích. V momentě kdy jsem se otočil zpět na místo přestupku, už jsem viděl pouze vražení hráče H č. 13 do domácího hráče a jeho pád. Nedokáži vyhodnotit, jestli tomuto momentu předcházel i jiný přestupek proti pravidlům. Hráč H č.13 po udělění ČK opustil prostor hřiště a odebral se do kabin. Zpráva rozhodčího byla zapsána a zápis uzavřen v čase 11:35 dne 21.9.2015.

3a) Záznam utkání uložený na tvcom v intervalu 62:25-62:35 z pohledu diváka ukazuje, že: v čase 6:25 d10 provedl autové vhazování, míč letí na hráče d11 a h13, v čase 62:27 se hráč h13 dostal k míči první, obr (3) odhaluje držení hráče d11 soupeře h13 drží, čímž došlo, že hráč h13 míč ztrácí (62:28). Díky tomu, že se míč s pomocí hráče h15 dostal k hráči h16 rozhodčí uplatňuje výhodu ve hře. Současně záznam odhaluje, že hráč d11 hráče d13 v čase 6:28 bez míče zezadu kopl (šlápnutí na nohu, obr (4)), hráč d13 s proto na hráče d11 v čase 62:29 otáčí (obr 5). V čase 62:30 si již hráč h13 hráče d11 nevšímá, sleduje hru a jde krokem, místo toho hráč d11 se rozbíhá a běží přímo na hráče h13 (obr 6,7) a prudce zezadu do hráče h13 vráží (obr 8, 9, 10). Následně kvůli své chabé konstrukci přes hráče h13 přepadává (62:31obr. 11-14). V čase 62:32 rozhodčí přerušuje hru a v čase 6:35 uděluje hráči h13 červenou.

3b) Záznam utkání uložený na tvcom v intervalu 62:25-62:35 z pohledu rozhodčího: v čase 6:26 rozhodčí sleduje hru, souboj hráčů vyhodnocuje správně, přestupek hráče d11 v čase 62:28 (kopnutí) nevidí a netrestá, v čase 62:29 souboj očima opouští a sleduje hráče h16, v čase 6:30 postupuje se hrou dopředu a současně rukama naznačuje výhodu ve hře, v čase 62:30-1 jsou oba hráči za jeho zády, rozhodčí tedy nevidí vražení hráče d11 do hráče h13 a nevidí ani, že hráč přes hráče h13 přepadl, rozhodčí reaguje pouze na řev hráče d11 a souboj vidí teprve až hráč padá, spíše dokonce až leží na zemi. Jak ze záznamu vyplývá, rozhodčí se otáčí až v čase 62:32, to je již hráč d11 na zemi. Následně přerušuje hru a uděluje hráči v čase 62:35 červenou kartu.


II.

4) Pravidla fotbalu v části A pravidla 12 vyjmenovává přestupky, za něž rozhodčí nařizuje PVK. Čl. 13 se věnuje vražení. V kontextu dalších přestupků trestaných PVK k vražení do soupeře může dojít jen horní částí těla bez použití rukou. Přestupky, kterých se hráči dopustí vůči soupeři rukama, jsou definovány v čl. 14 (udeření), čl. 15 (strčení) čl. 18 (držení) a čl. 19 (hra rukou)

5) Pravidla fotbalu v části D pravidla 12 definují hrubé nesportovní chování. Hráč musí být vyloučen za HNCH pokud vůči soupeři mimo souboj o míč použije nepřiměřenou sílu nebo brutalitu. Bez těchto 2 atributů červenou kartu nelze za HNCH v případě vražení udělit.

6) Hráč byl obviněn z vražení, zápisem o utkání byl s tímto seznámen. Jak vyplývá z disciplinárního řádu a z Metodického pokynu LPO č.1/20015, toto "popsané jednání se bude projednávat v disciplinárním řízení". DK tedy bude projednávat skutek dle obvinění ze zápisu o utkání. Hráč byl obviněn z vražení do soupeře rukama, DK tedy bude moci hráče potrestat jen za vražení do soupeře rukama.


III.

7) Rozhodčí provinění hráče h13 popsal ve větě 1) jako prudké vražení rukama do soupeře mimo souboj o míč. Záznam na tvcom odhaluje, že a) k přestupku hráče h13 nedošlo, naopak hráč h13 byl obětí nedovoleného zákroku hráče d11 (vražení do soupeře); pád hráče d11 nebyl způsoben nedovoleným zákrokem hráče h13 b) k přestupku hráče h13 nemohlo dojít, neboť byl hráči d11 zády a hráč h13 se pohyboval směrem dopředu, je fyzicky nemožné takto do hráče, který je za vašimi zády vrazit oběma rukama, c) ruce hráče h13 jsou po celou dobu před jeho tělem, tudíž nemohl oběma rukama, tak jak stojí v popisu přestupku do hráče vrazit, d) hráč h13 do hráče d11 nemohl vrazit ani jednou rukou, obr (10) odhaluje, že po vražení hráče d11 do hráče h13 jde jeho levá ruka do předu před jeho tělo i hráče d11, zpět se dostává lineárně kolem těla hráče h13 a to v době kdy již hráč d11 padá k zemi, k zásahu levou rukou v žádném případě nedošlo, pohyb rukou hráče h13 jasně ukazuje, že je fyzicky, fyziologicky nemožné, aby k vražení levou rukou do hráče d11 došlo

8) Rozhodčí v zápise i ve zprávě uvedl, že přestupek byl vražením. Rukou ovšem nelze do soupeře vrazit. Přestupky horních končetin jsou uvedeny ve větě 4. Pakliže by hráč použil horních končetin vůči soupeři, mohl být trestán za strčení, udeření, či držení. Pravidla fotbalu přestupek rukou jako vražení neznají.

9) Rozhodčí ve zprávě rozhodčího přímo uvedl: "Hráč domácích, který se dopustil útočného faulu poté bežel kolem hráče hostů č. 13, který rukou vrazil do právě probíhajícího hráče domácích." Tato věta je zmatená a neodpovídá vůbec situaci na hřišti, jak ji odhaluje záznam. Jak je možné za svými zády, pohybuji-li se dopředu do někoho vrazit? Dále jen z této věty lze vyvozovat něco o intenzitě střetu. Přestupek je popsán, jako by se nic nedělo: jen tak kolem sebe dva hráči probíhají a jeden do druhého lehce a laskavě vrazil. Z daného popisu vůbec nevyplývá, že by se přestupek vyznačoval nějakou intenzitou nad rámec běžného střetu, za níž by měla být udělena vůbec žlutá karta.

10) Rozhodčí provinění popsal jako prudké vražení do soupeře. ČK za HNCH se za vražení do soupeře mimo souboj o míč uděluje jen, pokud vůči soupeři mimo souboj o míč soupeř použije nepřiměřenou sílu nebo brutalitu. Popis rozhodčího nenaznačuje, že by k tomuto došlo. Rozhodčí ani tuto nepřiměřenou sílu nebo brutalitu nezmínil ve zprávě rozhodčího, zároveň záznam neodhaluje, že by střet hráčů tuto nepřiměřenou sílu či brutalitu obsahoval.

11) Rozhodčí se ve své zprávě vyjádřil tak, že přestupek viděl i neviděl. Neviděl přestupek domácího hráče, ale viděl vražení hráče h13. Z jeho popisu a ze záznamu na tvcom plyne, že toto tvrzení je nepravdivé. Rozhodčí se otáčí až v okamžiku, kdy již hráč d11 leží na zemi. Rozhodčí po celou dobu od zahájení střetu v čase 62:30 až do jeho konce pozici hlavy nemění ani v jednom okamžiku. Pak jsou možné jen 2 varianty, rozhodčí situaci viděl celou tak, jak se stala a jak ji zaznamenala kamera a postupoval tudíž v rozporu s pravidly fotbalu, řády FAČR, morálkou a hodnotami společnosti, nebo neviděl vůbec nic.


IV.

12) Stěžovatel tak má za prokázané, že k přestupku, tak jak byl popsán rozhodčím v zápise o utkání a zprávě rozhodčího nedošlo. Hráč h13 byl obětí nedovoleného zákroku hráče d11. Hráč h13 do soupeře oběma rukama nevrazil a ani nemohl oběma rukama vrazit. Současně stěžovatel podotýká, že nedošlo a ani nemohlo dojít k vražení jednou rukou.

13) Hráč tak podle věty 12 nemůže být DK trestán za vražení oběma rukama do soupeře mimo souboj o míč. A to i s odkazem na to, že do soupeře nelze rukama vrazit.

14) Přestupek se nevyznačoval intenzitou zmíněnou ve větě 5. Rozhodčí sám uvedl, že šlo o běžný zákrok. Za zákrok s intenzitou "prudký" se ČK neuděluje.

15) Stěžovatel má za prokázané, že rozhodčí přestupek neviděl.


V.

16) Na základě výše uvedeného stěžovatel žádá, aby DK upustila od potrestání vyloučeného hráče h13, hráč nebyl disciplinárně potrestán a řízení bylo zastaveno.

17) Na základě výše uvedeného stěžovatel žádá, aby DK s rozhodčím zahájila disciplinární řízení, neboť v zápise o utkání uvedl nepravdivé informace a postupoval v rozporu s vnitřními řády FAČR (např. metodický pokyn rozhodčích k popisu přestupků hráčů). DK by měla prošetřit proč rozhodčí hráče h13 vyloučil, aniž by přestupek viděl nebo proč když viděl situaci celou tak, jak ji zachytila kamera, postupoval v rozporu s pravidly fotbalu atd. DK by proto měla dále zjistit, zda toto jednání nebylo záměrné a účelové, či motivované jinak. Pakliže shledá DK jako důvodné disciplinární řízení s rozhodčím zahájit, stěžovatel žádá, aby do vyřešení tohoto případu rozhodčímu pozastavila DK výkon funkce rozhodčího ve všech soutěžích FAČR.

18) Na základě výše uvedeného stěžovatel žádá, aby Komise rozhodčích a delegátů projednala protest stěžovatele a vydala písemné stanovisko k výkonu rozhodčího v souvislosti s vyloučením hráče h13 a vyjádřila se stěžovateli k výkonům rozhodčích v posledních utkáních stěžovatele. Stěžovatel doposud neobdržel písemné vyjádření Komise rozhodčích a delegátů k protestu z 3.9.2015. Dále stěžovatel žádá, aby Komise rozhodčích a delegátů zvážila působení takovýchto rozhodčích v soutěži jako je divize. Potrestání rozhodčího v rámci mechanismů nechává stěžovatel plně v rukou komise rozhodčích, vyžaduje pouze sdělení o výši a důvodech trestu.Autor článku: em


Číst 4316 krát Naposledy změněno pondělí, 28 září 2015 13:41

15. kolo

TABULKA MUŽI

1. Kozlovice

13

30
2. Slavičín 13 29
3. HFK Olomouc 13 28
4. Hodonín 13 25
5. Vsetín

13

22
6. Hranice 13

20

7. Strání 13 19
8. Skaštice 13 18
9. Bzenec 13 15
10. Nové Sady 13 14
11. Přerov 13 13
12. Šumperk 13 12
13. Brumov 13 8
14. Všechovice 13 2
  Kompletní tabulka    

Naši sponzoři

sberne-suroviny-logo hanacka-kyselka logo Basf tspon-logo ask-logo logo olomoucky kraj Prerov-logo Pivovar Zubr RGB VEOLIA HD logo autosport cus logo msmt logo RG podlahy logo ingreal logo logo Propal Kojetin logo NF Avast facr_male logo_elnermont